Śledź nas na:

Unia Europejska - Artykuły

  • liczba prac:

„Usługa i działalność gospodarcza

Usługi są to świadczenia najczęściej odpłatne, obejmujące działalność o charakterze przemysłowym i handlowym, działalność rzemieślnicza oraz wykonywanie wolnych zawodów.

Pojęcie pracownika najemnego w systemie prawnym Wspólnoty Europejskiej

Prawo unijne posługuje się pojęciem "pracownik najemny". W prawie wspólnotowym jest ono nieco szersze niż zwykle w przepisach wewnętrznych poszczególnych państw. Ogólnie nakreślono w nim, że pracownikiem jest każda osoba ubezpieczona w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, która wykonuje pracę na rzecz i pod kierownictwem innej osoby w zamian za wynagrodzenie.

Zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

W UE obowiązują zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że choć każdy kraj członkowski ma własne przepisydotyczące zabezpieczenia społecznego, obowiązują także przepisynadrzędne, chroniące interesy każdego obywatela UE.

Ogólne zasady uznawania dyplomów w Unii Europejskiej

W odniesieniu do Unii Europejskiej należy odróżnić uznawanie dyplomów do celów akademickich od uznawania dyplomów do celów zawodowych. Do celów akademickich dyplomy uznawane są, aby umożliwiły kontynuowanie nauki w innym kraju. Nie ma żadnych regulacji wspólnotowych nakazujących wzajemne uznawanie dyplomów do celów akademickich (z wyjątkiem niektórych kategorii dyplomów uznawanych do celów zawodowych).

Zakres podmiotowy wspólnotowej swobody przepływu osób

Swoboda przepływu osób - zgodnie z obywatelstwem Unii Europejskiej ustanowionym na mocy traktatu z Maastricht, każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem Unii. Obywatelstwo to nie zastępuje, lecz jedynie uzupełnia obywatelstwo krajowe. Wyrazem tego statutu jest m.in. prawo do swobodnego podróżowania i osiedlania się na obszarze Unii Europejskiej, np. w celu podejmowania pracy lub nauki. Swoboda przepływu osób jest także jedną z czterech podstawowych wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Rola orzeczeń wstępnych w systemie prawa wspólnotowego

Poza rozstrzyganiem sporów Trybunał Sprawiedliwości posiada też kompetencje dokonywania wykładni sądowej prawa unijnego oraz orzeczeń jego i SPI. Szczególną formą wykładni prawa unijnego są orzeczenia wstępne (prejudycjalne).

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich UE

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest całkowicie niezależny i bezstronny. Obecnie Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Pan P. Nikiforos Diamandouros, który sprawuje swój urząd od 1 kwietnia 2003 roku.