Śledź nas na:

Unia Europejska - Artykuły

  • liczba prac:

Uprawnienia wynikające z obywatelstwa UE

Obywatelem Unii Europejskiej jest każda osoba posiadająca obywatelstwo któregoś z państw należących do Unii Europejskiej. Posiadając obywatelstwo UE nie traci się obywatelstwa swojego ojczystego kraju.

Status prawny członków Parlamentu Europejskiego

Członkowie Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami państw członkowskich WE wybieranymi w każdym kraju w wyborach powszechnych, bezpośrednich, tajnych i równych. Kadencja posła PE trwa 5 lat i może wygasnąć jedynie w wyniku rezygnacji lub śmierci deputowanego.

Procedura powołania Komisji Europejskiej

Komisja Europejska jest powoływana na podstawie wprowadzonej przez TUE procedury z art. 214 TWE. Każdorazowo procedurę tę rozpoczyna wybór kandydata na przewodniczącego KE. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada, zebrana w składzie szefów państw lub rządów państw członkowskich i stanowiąca większością kwalifikowaną.

Skład i zasady funkcjonowania Rady Europejskiej

Począwszy od 1974 roku uzgodniono, iż szefowie państw lub rządów, poszczególnych Państw Członkowskich, wspólnie ze swymi ministrami spraw zagranicznych, spotykać się będą w regularnych odstępach czasu. W ten sposób ukonstytuował się organ zwany „Radą Europejską".

Specyfika i charakter rozporządzenia, dyrektywy i decyzji wspólnotowej

Rozporządzenia, zgodnie z art. 189 II TWE, maja zastosowanie ogólne, i obowiązująco we wszystkich swoich częściach oraz stosuje się je bezpośrednio w każdym państwie członkowskim. Wszystkie organy państw członkowskich zobowiązane są do przestrzegania i stosowania rozporządzeń. Osoby fizyczne i prawne w państwach członkowskich mogą w równym stopniu zostać bezpośrednio przez rozporządzenia uprawnione i\lub zobowiązane.

Wspólnota Europejska jako organizacja ponadnarodowa

Organy organizacji ponadnarodowej mają charakter niezależny od państw członkowskich, organy organizacji ponadnarodowej posiadają kompetencje do tworzenia prawa wiążącego państwa członkowskie jak i podmioty prawa krajowego, w razie kolizji prawa stanowionego przez organizacje ponadnarodowe z prawem krajowym prawo organizacji ponadnarodowych jest stosowane z pierwszeństwem, organizacja ponadnarodowa ma możliwość podejmowania samodzielnych działań w stosunkach zew. Ze skutkiem prawnym dla państw członkowskich.