Śledź nas na:Droga Europy do Unii

1998 - 30 marca odbyła się konferencja otwierająca proces akcesji 11 państw stowarzyszonych z Unią Europejską.

1998 - 31 marca odbyły się Konferencje Międzynarodowe otwierające negocjacje z sześcioma państwami stowarzyszonymi (Polską, Czechami, Węgrami, Słowenią, Estonią i Cyprem). W kwietniu rozpoczął screening czyli proces przeglądu prawodawstwa 6 krajów kandydujących po kątem zgodności z acquis communautaire (dorobkiem prawnym Wspólnot Europejskich).

1998 -15-16 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w Cardiff, na którym potwierdzono wcześniejsze cele Unii Europejskiej - utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej w 1999r. przyszłe rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz konieczność walki z bezrobociem.

1998 - 10 listopad w Brukseli otwarto właściwe negocjacje z 6 państwami kandydującymi w siedmiu obszarach

1999 - 1 stycznia rozpoczął się trzeci etap realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej - proces wprowadzania do obiegu wspólnej waluty europejskiej euro.

1999 - 24-25 marca w Berlinie odbyło się spotkanie Rady Europejskiej, na którym uzgodniono ostateczny kształt reform UE zawartych w Agendzie 2000 oraz ich aspekt finansowy

1999 - 1 maja wszedł w życie Traktat Amsderdamski

1999 - 3-4 czerwca w Kolonii odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego zapadła decyzja o przeprowadzeniu reformy instytucji unijnych do końca 2000r. Postanowiono również, że do tego czasu Unia Zachodnioeuropejska zostanie włączona do UE.

1999 - powołano Komisję Europejską w nowym składzie.

1999 - 15-16 października odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere, podczas którego uzgodniono przekształcenie do 2005r. Unii Europejskiej we „wspólną przestrzeń wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa". Ma się to wyrażać we wzajemnym uznawaniu wyroków swoich sądów, zacieśnianiu współpracy policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz ustanowieniu wspólnej polityki migracyjnej i azylowej.

1999 - 11-12 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w Helsinkach, podczas którego zapadła decyzja o zaproszeniu kolejnej szóstki państw kandydujących (Bułgarii, Malty, Litwy, Łotwy, Rumuni oraz Słowacji) do rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w UE. Przyjęto również tzw. Deklarację milenijną, zawierającą ogólne stwierdzenia dotyczące wyzwań stojących przed UE (m.in. zatrudnienie w obliczu globalizacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa czystości środowiska). Uzgodniono także, że od 2003r. zostaną powołane siły szybkiego reagowania (50 - 6- tys. żołnierzy).

2000 - 23-24 marca odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie, na którym przywódcy Piętnastki uzgodnili główne cele Unii - zwiększanie zatrudnienia, reformę ekonomiczną i socjalną.

 

 Zobacz także