Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 2

10. Procedura współdecydowania została wprowadzona przez:

 • Traktat o Unii Europejskiej

 • Jednolity Akt Europejski

 • Traktat Nicejski

11. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje:

 • Rada UE

 • Parlament europejski

 • Trybunał Obrachunkowy

12. Podaj podmioty legitymowane do złożenia skargi o zbadanie legalności aktu prawa wspólnotowego

 • Państwa członkowskie

 • Rada Europejska

 • Komisja Europejska

 • Parlament Europejski

13. Wskaż fałszywe zdanie „tzw. traktat paryski":

 • wprowadził poprawki do Traktatu o EWG

 • został zawarty na czas określony

 • został podpisany przez Włochy

14. Czy prawnik, będący obywatelem państwa członkowskiego A, na podstawie przepisów o swobodnym przepływie osób, może domagać się dopuszczenia do wykonywania zawodu sędziego w państwie członkowskim?

 • tak, jeśli państwo B uzna jego kwalifikacje zawodowe

 • nie, gdyż zawód sędziego jest objęty wyłączeniem z art.39 ust.4 TWE

 • tak, lecz tylko na zasadzie wzajemności

15. Wymień warunki niezbędne dla wejścia w życie decyzji

Notyfikacja, czyli dostarczenie decyzji adresatom; decyzja wchodzi w życie w dniu notyfikacji.

16. Kompetencją Rady Europejskiej nie jest:

 • wydawanie konkluzji

 • wydawanie wiążących aktów prawa wtórnego

 • wyrażanie zgody na przyszłe rozszerzenie UE

 Zobacz także