Śledź nas na:

Unia Europejska - Artykuły

  • liczba prac:

Prawo Unii Europejskiej - test 3

1. Na czym polega strefa wolnego handlu? Na zniesieniu ceł oraz ograniczeń ilościowych w obrocie między państwami członkowskimi.

Prawo Unii Europejskiej - test 1

1. Czym się różni rozporządzenie od decyzji? Rozporządzenia są aktami generalno - abstrakcyjnymi i skierowane są do nieograniczonej liczby nieokreślonych adresatów. Rozporządzenia obowiązują w całości, przypisuje się im skutek bezpośredni.

Skierowanie pytania prejudycjalnego do ETS przez sąd

Sądy krajowe, od których orzeczenia przysługuje odwołanie, mogą badać ważność aktu wspólnotowego i jeżeli uznają argumenty stron dotyczące nieważności za bezzasadne, odrzucają je, ogłaszając akt za całkowicie ważny. Natomiast sądy, których orzeczenia są ostateczne zgodnie z prawem wewnętrznym, nie są właściwe do orzekania o ważności aktów instytucji wspólnotowych."- orzeczenie Foto-Frost

Odpowiedzialność Wspólnoty w ramach odpowiedzialności kontraktowej

Zgodnie z art. 288 „odpowiedzialność kontraktową Wspólnoty reguluje prawo właściwe dla danej umowy"; do dochodzenia odpowiedzialności właściwe są sądy krajowe; możliwe jest też poddanie takich umów jurysdykcji ETS z art. 238 TWE. Przepis te stanowi, że ETS jest właściwy do orzekania na podstawie „klauzuli arbitrażowej" jakiejkolwiek umowy prawa publicznego lub prywatnego" zawartej przez WE lub w jej imieniu. ETS do oceny swojej właściwości stosuje prawp wspólnotowe.

Granice skargi złożonej w trybie art. 230 TWE. Konsekwencje na tle orzeczenia w sprawie AssiDomän

W skardze o unieważnienie ETS jest związany granicami skargi. Decyzja może być więc unieważniona tylko wobec tych stron, które wygrały sprawę przed Trybunałem. Tam, gdzie efektem wyroku Trybunału jest odrzucenie ustaleń faktycznych i stwierdzenie, że zmowa nie miała miejsca, sprzeczne z zasadą praworządności byłoby twierdzenie, że Komisja nie ma obowiązku ponownego rozpatrzenia pozycji innej strony tej samej rzekomej zmowy.

Przesłanki nieważności aktu instytucji

A. Brak kompetencji polega na wydaniu wiążącego środka prawnego przez organ, który w ogóle nie był uprawniony do podejmowania tego rodzaju środków, ponieważ: kompetencja w tym obszarze nie należy do Wspólnoty i przysługuje wyłącznie państwom członkowskim, kompetencja co prawda jest kompetencją Wspólnoty, ale akt został wydany przez nieuprawniony bądź niewłaściwy organ.