Śledź nas na:

Unia Europejska - Artykuły

  • liczba prac:

Etapy procedury z art. 228 TWE

Procedura przedstawia się następująco: procedura wstępna- w przypadku , gdy państwo członkowskie, w stosunku do którego ETS wydał orzeczenie stwierdzające naruszenie prawa wspólnotowego nie podejmie natychmiastowo i nie ukończy w najkrótszym terminie działań skutkujących usunięciem owego naruszenia, a tym samym, zastosowaniem się do orzeczenia ETS, Komisja może( nie musi) podjąć najpierw nieformalne konsultacje mające na celu skłonienie państwa do naruszenia,

Etapy procedury z art. 227 TWE

Procedura wstępna- skierowanie przez państwo- powoda wniosku do Komisji, po czym Komisja powinna wysłuchać wyjaśnienia obu państw i podjąć najpierw próbę polubownego rozwiązywania sporu,

Etapy procedury z art. 226 TWE

art. 226 TWE dotyczy niewywiązania się z państwa członkowskich z zobowiązań wynikających z Traktatu. W orzecznictwie ETS zostało przyjęte, że naruszenie zobowiązania może polegać na działaniu lub zaniechaniu, a także może ono wynikać z pr. pierwotnego, wtórnego lub zasady ogólnej prawa wspólnotowego. Mogą to być naruszenia zasady lojalności i szczerej współpracy, niewłaściwe wykonywanie prawa wspólnotowego.

Skład i jurysdykcja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji

Luksemburg-ETS istnieje od 1952r, w jego skład wchodzi jeden sędzia zr każdego państwa członkowskiego (PL prof. J. Makarczyk), obecnie jest ich 27.Ponadto ETS wspomagany jest przez rzeczników generalnych, których zadaniem jest publiczne przedawnienie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, uzasadnionych wniosków w niektórych rozpatrywanych sprawach przez ETS.

Zakres powództwa w trybie art.288 TWE oraz art. 188 TEWEA

Bardzo ważną zasadę z punktu widzenia osób fizycznych i prawnych wprowadza art. 235 TWE w zw. z art. 288 TWE, zgodnie z którą ETS właściwy jest do rozstrzygania sporów o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej organów wspólnotowych i ich pracowników.

Przedmiot orzeczeń wstępnych

Przedmiot orzeczeń wstępnych wydawanych w trybie art. 234 TWE oraz art. 150 TEWEA Przedmiotem orzeczenia prejudycjalnego może być kwestia wykładni prawa wspólnotowego (pierwotnego lub pochodnego) albo kwestia ważności aktów instytucji wspólnotowych i EBC.