Śledź nas na:Unia Europejska - pojęcie

Unia Europejska jest nowym typem związków między państwami. Głównym zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli.

 

 

 

UE:

  • respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję, kulturę.

  • gwarantuje poszanowanie demokracji, respektowanie praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku.

 

Unia składa się z trzech filarów:

Filar I - o charakterze gospodarczym, stanowią trzy Wspólnoty Europejskie: Wspólnota Europejska (WE), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM).

Filar II - to Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.

Filar III - zadania z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

 

 

Wspólnota Europejska (dawna nazwa: Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG) - powstała w 1957 r. na mocy Traktu Rzymskiego zawartego przez sześć państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Włochy i Niemcy. Do głównych osiągnięć Wspólnoty można zaliczyć ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach - wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi. Uwieńczeniem integracji gospodarczej jest utworzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej, która ma stopniowo doprowadzić m. in. do zastąpienia walut narodowych wspólną walutą euro.

 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) - powstała w 1951r. na mocy Traktatu Paryskiego, podpisanego na 50 lat (termin ten upływa 23 lipca 2002 r.). Celem EWW i S jest istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw członkowskich.

 

Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM) - powstała, podobnie jak EWG, na mocy Traktu Rzymskiego z 1957r. Jej głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii jądrowej.

 Zobacz także