Śledź nas na:Etapy procedury z art. 227 TWE

Procedura wstępna- skierowanie przez państwo- powoda wniosku do Komisji, po czym Komisja powinna wysłuchać wyjaśnienia obu państw i podjąć najpierw próbę polubownego rozwiązywania sporu,

Procedura przedstawia się następująco:

Wydanie umotywowanej opinii. Komisja ma 3 m-ce na jej wydanie. Komisja powinna najpierw skierować pismo ostrzegawcze (formalne ostrzeżenie), a następnie, jeżeli państwo pozwane nie usunie narzuconego przez Komisję i państwo- powoda naruszenia prawa, wówczas Komisja powinna skierować do niego umotywowaną opinię, wskazując szczegółowo na czym polega naruszenie oraz wyznaczając termin (zwykle 2-miesięczny) na jego usunięcie, ten termin nie musi się już zawrzeć w terminie określonym w art. 227 ust. 4. Po bezskutecznym upływie terminu powód może skierować skargę do ETS, pomimo braku umotywowanej opinii Komisji. Należy przy tym podkreślić , że uprawnienia Komisji maja charakter dyskrecjonalny i brak wydania umotywowanej opinii w terminie w/w nie może pozwanemu państwu dostarczyć podstaw do wniesienia skargi przeciwko Komisji,

Procedura sądowa- rozpoczyna się najwcześniej po upływie 2 m-cy od skierowania przez państwo powodowe wniosku do Komisji o wydanie umotywowanej opinii. Jest inicjowana skierowaniem skargi do ETS w oparciu o art. 227. Jeżeli państwo powodowe nie zadośćuczyni terminowi wskazanemu w art. 227 ust. 4, czyli skieruje skargę nim upłynie termin wskazany w umotywowanej opinii Komisji na usunięcie naruszenia skarga powinna zostać odrzucona przez ETS jako niedopuszczalna.

 

Zachowanie się Komisji wobec wniosku państwa członkowskiego złożonego w trybie art. 227 TWE:

Każde państwo członkowskie może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, jeżeli uzna, że inne państwo członkowskie nie wypełniło zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszego Traktatu.

Zanim jakiekolwiek państwo członkowskie wniesie przeciwko innemu państwu członkowskiemu skargę zarzucającą naruszenie zobowiązań przez nie przyjętych na podstawie niniejszego Traktatu, powinno zwrócić się w tej sprawie do Komisji.

Komisja wydaje umotywowaną opinię, po uprzednim umożliwieniu zainteresowanym państwom przedstawienia swoich uwag, ustnie lub pisemnie.

Komisja występuje w omawianej procedurze jako strażnik Traktatów. Wydając umotywowaną opinię, może zarówno podzielić stanowisko powoda, jak i nie zgodzić się z nim i następnie wystąpić w sporze w charakterze interwenienta po stronie pozwanego.

Komisja może podzielić stanowisko państwa albo opowiedzieć się przeciwko niemu, ponad to może wydać umotywowaną opinie, ale nie jest do tego zobligowana, jednak nie wydanie umotywowanej opinii nie uniemożliwia państwu członkowskiemu złożenie skargi w trybie art. 227 TWE.

 

Czy Komisja może w procedurze z art. 227 TWE interweniować po stronie państwa obwinionego?

Może, ponieważ Komisja występuje w omawianej procedurze jako strażnik Traktów, ma zapewniać wykonywanie postanowień Traktatu, jeśli uzna, że ma rację to staje po stronie państwa człon. Wydając umotywowaną opinię, może zarówno podzielić stanowisko powoda, jak i nie zgodzić się z nim i następnie wystąpić w sporze w charakterze interwenta po stronie pozwanego, np. sprawa Francja/ Wlk. Brytania- gdzie Komisja opowiedziała się po stronie powodowej .

 Zobacz także