Śledź nas na:Zasady składania wniosku o orzeczenie wstępne w I i III filarze UE

Orzekanie w trybie prejudycjalnym dotyczy: wykładni TWE; ważności wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty i EBC; wykładni statutów organów utworzonych aktem Rady, ale tylko, gdy te statuty to bezpośrednio przewidują.

Orzeczenia wstępne zapadają wówczas, jeśli pytanie dotyczy ww. kwestii i jest podniesione przed sądem krajowym państwa członkowskiego i sąd ten uzna, że rozstrzygniecie takiej kwestii jest niezbędne do wydania wyroku. Postępowanie to jest typowe dla sądów powszechnych, gdzie jest postępowanie dwuinstancyjne. Jest to możliwość fakultatywna, nie obligatoryjna. Obligatoryjnie takie pytanie musi być sformułowane przez sąd, który rozpatruje w jednej instancji (u nas TK - rozpatrując zgodność konstytucji z prawem wspólnotowym)

Wniosek o orzeczenie prejudycjalne:

  • Reżim ogólny (art. 234 TWE oraz art. 150 TWEA)

    • Sąd krajowy, od którego orzeczenia jest możliwość złożenia odwołania, może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego przez TS. Z orzecznictwa TS wynika obowiązek skierowania pytania, gdy przedmiotem wątpliwości jest ważność wspólnotowego aktu prawnego

    • Sąd krajowy, od którego orzeczenia nie ma już odwołania, jest zobowiązany złożyć wniosek o orzeczenie prejudycjalne

  • Reżim szczególny (tytuł IV TWE)

  • Wyłącznie sąd krajowy, od którego nie ma możliwości odwołania, składa wniosek o orzeczenie prejudycjalne, sady niższej rangi nie mają możliwości składania wniosków (art. 68 ust 1 TWE)

  • Rada, Komisja oraz państwa członkowskie mogą zwrócić się do TS z wnioskiem o wydanie orzeczenia prejudycjalnego (art. 68 ust 3 TWE)

Orzeczenia wstępne mają na celu utrzymanie jednolitości porządku prawnego poprzez

współpracę TS z sądami krajowymi

 

Zasady składania wniosku o orzeczenie wstępne w III filarze UE:

Wniosek o orzeczenie prejudycjalne w zależności od zakresu wcześniejszej decyzji państwa członkowskiego akceptującej jurysdykcję TS w tym zakresie może złożyć:

  • Każdy sąd państwa członkowskiego, w przedmiocie ważności i interpretacji decyzji ramowych oraz decyzji, jak również interpretacji konwencji przyjętych w ramach III filaru oraz ważności i wykładni środków przyjętych dla ich implementacji, jeśli jest to konieczne do wydania orzeczenia.

  • Każdy sąd państwa członkowskiego, od którego nie ma odwołania, w przedmiocie ważności i i interpretacji decyzji ramowych oraz decyzji, jak również interpretacji konwencji przyjętych w ramach III filaru oraz ważności i wykładni środków przyjętych dla ich implementacji, jeśli jest to konieczne do wydania orzeczenia.

 

 Zobacz także