Śledź nas na:Przedmiot orzeczeń wstępnych

Przedmiot orzeczeń wstępnych wydawanych w trybie art. 234 TWE oraz art. 150 TEWEA

Przedmiotem orzeczenia prejudycjalnego może być kwestia wykładni prawa wspólnotowego (pierwotnego lub pochodnego) albo kwestia ważności aktów instytucji wspólnotowych i EBC.

Ponadto przedmiotem pytania może być także wykładnia statutów organów utworzonych aktem Rady,gdy statut to przewiduje. Trybunał orzeka w sprawach:

  • Interpretacji postanowień TWE oraz TEWEA, innych aktów prawa pierwotnego oraz wspólnotowych zasad prawnych; nie może natomiast zajmować się zagadnieniem ważności takich postanowień lub aktów, w tym także umów międzynarodowych zawartych przez WE

  • Ważności i interpretacji postanowień aktów prawnych przyjętych przez instytucje Wspólnot Europejskich oraz EBC w ramach I filaru UE (prawo pochodne)

  • wykładni statutów organów powołanych na mocy decyzji Rady (jeżeli taka kompetencja została przewidziana w tychże statutach)

Artykuł 234

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni niniejszego Traktatu;

b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty i EBC;

c) o wykładni statutów organów utworzonych aktem Rady, gdy te statuty to przewidują.

W przypadku gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.

W przypadku gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł 150

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym:

a) o wykładni niniejszego Traktatu,

b) o ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty,

c) o wykładni statutów organów utworzonych aktem Rady, o ile te statuty nie stanowią inaczej.

W przypadku, gdy pytanie z tym związane jest podniesione przed sądem jednego z Państw Członkowskich, sąd ten może, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie tego pytania.

W przypadku, gdy takie pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten jest zobowiązany wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Przedmiot orzeczeń wstępnych wydawanych w trybie art.234 TWE w powiązaniu z art. 68 in fine TWE

Przedmiot orzeczenia prejudycjalnego (tytuł IV TWE)

  • W przypadku orzeczeń wydawanych na wniosek sądu krajowego, od których decyzji nie przewidziano odwołania w prawie krajowym, w trybie art. 68 ust 1 TWE przedmiotem może być kwestia interpretacji postanowień tytułu IV TWE oraz ważności i interpretacji aktów prawa wtórnego wydanych na podstawie postanowień tytułu IV TWE

  • W przypadku orzeczeń wydawanych na wniosek Komisji, Rady oraz państw członkowskich przedmiotem orzeczenia prejudycjalnego może być interpretacja postanowień tytułu IV TWE oraz aktów prawa wtórnego wydanych na podstawie postanowień tytułu IV TWE. Orzeczenie TS w odpowiedzi na taką prośbę nie stosuje się do rozstrzygnięć mających powagę rzeczy osądzonej.

TS nie jest właściwy do orzekania odnośnie do jakiegokolwiek środka lub decyzji przyjętych w celu zapewnienia braku kontroli osób, obywateli UE i państw trzecich, przy przekraczaniu granic wewnętrznych, dotyczących utrzymania prawa i porządku oraz ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Artykuł 68

1. Artykuł 234 stosuje się do niniejszego tytułu w następujących okolicznościach i na następujących warunkach: gdy pytanie w sprawie wykładni niniejszego tytułu lub ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty na podstawie niniejszego tytułu jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, sąd ten, jeśli uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku, zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o rozpatrzenie tego pytania.

2. W żadnym razie Trybunał Sprawiedliwości nie jest właściwy do orzekania w sprawie środków lub decyzji podjętych na podstawie artykułu 62 punkt 1 dotyczących utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

3. Rada, Komisja lub Państwo Członkowskie mogą zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie pytania w sprawie wykładni niniejszego tytułu lub aktów przyjętych przez instytucje Wspólnoty na jego podstawie. Wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na taki wniosek nie ma zastosowania do orzeczeń sądów Państw Członkowskich, które korzystają z powagi rzeczy osądzonej.

Przedmiot orzeczeń wstępnych wydawanych w trybie art. 35 ust.1-3 TUE

TS Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności wykładni decyzji ramowych i decyzji, wykładni konwencji oraz ważności i wykładni środków wykonawczych do tych konwencji. Aby uznać jurysdykcję TS w tych sprawach każde z Państw Członkowskich musi złożyć deklarację uznającą.

Przedmiotem orzeczenia prejudycjalnego (art. 35 ust 1-3 TUE)

  • Ważność i interpretacja decyzji ramowych

  • Ważność i interpretacja decyzji

  • Interpretacja konwencji przyjętych w ramach III filaru oraz ważność i wykładnia środków przyjętych dla ich implementacji

Państwo Członkowskie, składając deklarację wskazuje, że:

a)każdy sąd tego państwa, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, oraz każdy sąd tego państwa może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego ważności lub wykładni ww. aktu, jeżeli sąd ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku;

Artykuł 35

1.Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, z zastrzeżeniem warunków określonych

w niniejszym artykule, jest właściwy do orzekania w trybie prejudycjalnym o ważności wykładni decyzji ramowych i decyzji, wykładni konwencji sporządzanych na mocy niniejszego tytułu oraz ważności i wykładni środków wykonawczych do tych konwencji.

2.Każde z Państw Członkowskich może, w oświadczeniu złożonym w chwili podpisywania

Traktatu z Amsterdamu lub w jakimkolwiek późniejszym terminie, uznać właściwość Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym na warunkach określonych w ustępie1.

3.Państwo Członkowskie, składając oświadczenie na podstawie ustępu 2,wskazuje, że:

a)każdy sąd tego państwa, którego orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu według prawa krajowego, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej i dotyczącego ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w ustępie1,jeżeli sąd ten uzna, że decyzja w tej kwestii jest niezbędna do wydania wyroku;

b)każdy sąd tego państwa może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem

o rozpatrzenie w trybie prejudycjalnym pytania podniesionego w sprawie przed nim zawisłej

i dotyczącego ważności lub wykładni aktu, o którym mowa w ustępie1,jeżeli sąd ten uzna,

że decyzja w te kwestii jest niezbędna do wydania wyroku.

 

 Zobacz także