Śledź nas na:Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich UE

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest całkowicie niezależny i bezstronny. Obecnie Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Pan P. Nikiforos Diamandouros, który sprawuje swój urząd od 1 kwietnia 2003 roku.

Rzecznik jest wybierany przez Parlament Europejski na odnawialną pięcioletnią kadencję, odpowiadającą kadencji Parlamentu.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi złożone na niewłaściwe administrowanie w instytucjach i organach Unii Europejskiej (UE), takich jak między innymi Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski. Europejska Agencja ds. Leków oraz Europejski Fundusz ds. Poprawy Warunków Życia i Pracy stanowią kolejne przykłady struktur unijnych, których funkcjonowanie podlega zbadaniu. Spod jurysdykcji Europejskiego Rzecznika wyjęte są jedynie Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji oraz Sąd do spraw Służby Publicznej, wykonujących swoje funkcje sądowe.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich z reguły prowadzi postępowanie na podstawie skarg, może również wszcząć postępowanie z własnej inicjatywy.

 

Konstrukcja systemu wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej

  • Trybunał Sprawiedliwości

  • Sąd Pierwszej Instancji

  • Sąd ds. Służby Publicznej

 

Rola rzecznika generalnego w ETS

Art. 222 TWE i art. 138 TWEA przewiduje pomoc dla ETS ze strony 8 rzeczników generalnych. ETS może żądać od Rady zwiększenia liczby rzeczników generalnych. Decyzję w tej sprawie Rada Unii musi podjąć jednomyślnie. Rzecznik wybierany jest na 6 lat, z możliwością ponownego wyboru. Podobnie jak w przypadku sędziów, zmiany dokonuje się co 3 lata, a co 3 lata wybierani są czterej rzecznicy generalni, nie mogą pełnić żadnej funkcji politycznej i administracyjnej, nie mogą podejmować żadnej pracy zarobkowej.

Rola: Zadaniem rzecznika generalnego jest wspieranie ETS poprzez przedstawienie, przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności, umotywowanych wniosków w zakresie spraw wniesionych do Trybunału. Opinia rzecznika generalnego jest zazwyczaj pogłębiona analizą dotyczącą przedmiotu sprawy. Ze względu na fakt, że opinia jest niezależną oceną samego rzecznika, często sugeruje on o wiele śmielsze, bardziej radykalne rozwiązania, niż te przedstawione w orzeczeniu sądu. Praktyczne znaczenie opinii polega na tym, że zapoznanie się z nią pozwala na pełniejsze odczytanie decyzji sądu.

Rzecznik generalny nie jest oskarżycielem publicznym. Funkcja rzecznika generalnego została zaczerpnięta z francuskiego systemu prawnego.

 Zobacz także