Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 5

1.Wymień 3 organizacje europejskie:

UE, WE, UURATOM.

2. Co obejmuje III filar

 • regulacje dotyczące zasad przekraczania zewnętrznych granic unii

 • wspólną politykę awizową, aztylową i imigracyjną

 • współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych

 • współpracę policji w zakresie walki z przestępczością międzynarodową, terroryzmem i handlem narkotykami

3. Kraje założycielskie EWWiS tzw. Traktat Paryski. ustalony na 50 lat. Wygasł w lipcu 2002r.

Francja, Włochy, Niemcy, Belgia, Holandia, Luxemburg. Ten traktat wygasł na etapie 15 państw członkowskich.

4. Wymień Traktaty założycielskie podpisane w Rzymie w 1957r.

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG od 1993 nosi nazwę WE), EURATOM- Europejska Wspólnota Enegii Atomowej, oba weszły w życie w 1958r.

5. Traktat o Unii Europejskiej, to Traktat z Mastricht, podpisany w 1992r.

Ma podwójny charakter prawny:

 • traktat założycielski

 • zalicza się go do traktatów modyfikacyjnych.

6. Organy główne - instytucje - art. 7 T. o utworzeniu UE.

 • Parlament Europejski,

 • Rada Unii Europejskiej (rada ministrów),

 • Komisja - Europejska, Unii Europejskiej,

 • Trybunał Sprawiedliwości, (Europejski Trybunał Sprawiedliwości),

 • Trybunał Obrachunkowy (Trybunał audytorów, Trybunał biegłych rewidentów),

 • Rada Europejska.

7. Rodzaje Organów

Organy główne - instytucje - art. 7 T. o utworzeniu UE.

 • Parlament Europejski,

 • Rada Unii Europejskiej (rada ministrów),

 • Komisja - Europejska, Unii Europejskiej,

 • Trybunał Sprawiedliwości, (Europejski Trybunał Sprawiedliwości),

 • Trybunał Obrachunkowy (Trybunał audytorów, Trybunał biegłych rewidentów),

 • Rada Europejska.

Organy autonomiczne - samodzielne.

 • Europejski Bank Centralny,

 • Europejski Bank Inwestycyjny,

 • Rzecznik Praw Obywateli (ombudsman).

Organy doradcze - pomocnicze.

 • Komitet Stałych przedstawicieli - Coreper - organ pomocniczy Rady UE.

8. Ponad narodowość - organizacja międzynarodowa zachowuje się jak państwo, kraj. W relacjach międzynarodowych funkcjonują kraje, organizacje międzynarodowe wspólnoty

9. Jak głosuje Rada UE w drodze tzw. głosowania ważonego?

Kwalifikowaną większością głosów.

10. Organy doradcze - pomocnicze

Komitet Stałych przedstawicieli - Coreper - organ pomocniczy Rady UE.

11. Funkcje Parlamentu Europejskiego.

Funkcja kontrolna

12. Posiedzenia plenarne: sesja posiedzenia jest:

 • roczna,

 • wiosenno-letnia i jesienno-zimowa.

13. Akty wiążące prawa wtórnego:

 • rozporządzenia

 • dyrektywy

 • decyzje.

14. Procedury stosowania prawa wspólnotowego

 • Każda procedura rozpoczyna się od: Komisji Europejskiej - procedura konsultacji

 • Komisja Europejska przygotowuje projekt i przedkłada go Radzie

 • Rada ma obowiązek wystąpić do PE z prośbą o opinie

 • PE wydaje opinię przekazuje ją do Rady i rada uchwala akt

15. Rada - głosuje

 • kwalifikowaną większością głosów - gdy się zgadza z poprawkami,

 • jednomyślne głosowanie - gdy nie zgadza się z poprawkami.Zobacz także