Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 3

1. Na czym polega strefa wolnego handlu?

Na zniesieniu ceł oraz ograniczeń ilościowych w obrocie między państwami członkowskimi.

2. Wymień trzy cechy ponadnarodowości wspólnot europejskich: posiadanie organów w skład, których nie wchodzą przedstawiciele państw członkowskich; posiadanie uprawnień do wydawania wiążących aktów prawa; sądowa kontrola przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Czym różni się rozporządzenie od decyzji?

Rozporządzenie jest aktem generalnym i abstrakcyjnym tj. kierowanym do szerokiego kręgu adresatów, natomiast decyzja jest aktem indywidualnym i konkretnym tj. adresowanym do konkretnego adresata.

4. Sąd I instancji nie jest kompetentny do:

 • rozstrzygania sporów między Komisją a państwem członkowskim

 • rozpatrywania odwołań od decyzji Komisji

 • orzekania w sprawach, gdzie stroną są instytucje Wspólnoty Europejskiej

5. Czym różni się cło od opłaty równoważnej:

 • cła mają charakter stały, a opłaty równoważne- są obciążeniem o zmiennej wysokości

 • tylko nazwą

 • opłaty celne nakładane są na granicy zewnętrznej Wspólnot, natomiast opłaty równoważne dotyczą handlu pomiędzy państwami członkowskimi

 • Opłata równoważna do ceł to każda opłata pobierana w związku z przekroczeniem granicy.

6.Członków Komisji przed upływem kadencji:

 • można odwołać tylko w drodze porozumienia państw członkowskich

 • można odwołać tylko poprzez prawomocne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE (na wniosek Rady lub Komisji)

 • można odwołać w drodze wotum nieufności PE lub prawomocnego orzeczenia TS

7. Traktat o utworzeniu EWWiS został zawarty:

 • na czas nieokreślony

 • na 60 lat z możliwością przedłużenia

 • na 50 lat i wygasł w 2002 roku

8. Do procedur stanowienia prawa wspólnotowego nie należy:

 • procedura współpracy

 • procedura konsultacji

 • procedura zapytania

9. Wymień zasady, dotyczące eliminacji barier parotaryfowych w swobodnym przepływie towarów:

 • obowiązek przestrzegania zasady niedyskryminacji

 • zakaz ukrytego subsydiowania eksportu

 • zasada harmonizacji systemów podatkowych.Zobacz także