Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 3

10. Podstawą ograniczania swobody przepływu osób może być ochrona:

Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia publicznego oraz ochrona miejsc pracy w administracji publicznej.

11. Propozycja zawarcia Europejskiej Wspólnoty Obronnej została zawarta w tzw.

 • Planie Schumana

 • Planie Moneta

 • Planie Plevena

12. Dyrektywy nie mogą być wydawane przez:

 • Komisję

 • Rzecznika Praw Obywatelskich UE

 • Radę UE

13. Który z krajów odrzucił traktat Nicejski w ogólnonarodowym referendum?

Irlandia

14. Tzw. pierwszy filar Unii Europejskiej tworzy obecnie:

 • Wspólnota europejska

 • Wspólnota Europejska i EUROATOM

 • Wspólnota Europejska, EUROATOM i Europejska Wspólnota Węgla i Stali

15. Jednolity Akt Europejski wprowadził procedurę tworzenia wiążącego prawa wspólnotowego, określaną, jako: procedura współpracy.

16. Wspólna [polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE należy do:

 • filaru I Unii

 • filaru II Unii

 • filaru III Unii

17. Rzecznik Praw Obywatelskich UE jest uprawniony do rozpatrywania skarg dotyczących:

 • wadliwego funkcjonowania władz państw członkowskich

 • łamania praw człowieka w państwach członkowskich

 • wadliwego funkcjonowania instytucji unijnych

18.Podstawowy organ pomocniczy Rady Unii Europejskiej to:

COREPER

19. Czego dotyczą warunki, które muszą być spełnione w procedurze głosowania ważonego?

Zgody większości państw członkowskich ( w niektórych przypadkach większości 2/3),

co najmniej 232 głosów „za" - co stanowi 72,3% całkowitej liczby głosów w Radzie.

Ponadto, każde państwo członkowskie może wystąpić o sprawdzenie, czy głosy „za" reprezentują przynajmniej 62% łącznej liczby ludności Unii. Jeżeli ten warunek nie został spełniony, decyzja nie może być podjęta.

 Zobacz także