Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 1

1. Czym się różni rozporządzenie od decyzji?

Rozporządzenia są aktami generalno - abstrakcyjnymi i skierowane są do nieograniczonej liczby nieokreślonych adresatów. Rozporządzenia obowiązują w całości, przypisuje się im skutek bezpośredni.

 

Państwa członkowskie nie mogą wydawać przepisów wprowadzających rozporządzenia wspólnotowe, gdyż stosuje się je bezpośrednio (zakaz wydawania przepisów wykonawczych)

Rozporządzenia:

 • wielokrotność stosowania

 • abstrakcyjnie określony adresat

Decyzje - akt konkretny i indywidualny. Jest jednoznacznie skierowany do konkretnego adresata lub adresatów. Stosuje się go w całości.

2. Na czym polega zasada subsydiarności?

Zasada subsydiarności polega na: W sferze kompetencji mieszanych pierwszeństwo do działania przysługuje państwom członkowskim. Wspólnota może działać poprzez swoje organy dopiero wówczas, gdy z uwagi na cel lub środki działanie państwa członkowskiego okazałoby się nieefektywne.

3. Wymień procedury podejmowania uchwał:

Są to następujące procedury decyzyjne:

 • Procedura konsultacji,

 • Procedura zgody,

 • Procedura współpracy,

 • Procedura współdecydowania.

4. Z inicjatywą podjęcia uchwały występuje:

 • Rada,

 • Komisja,

 • Parlament Europejski.

5. Członków Komisji wybierają:

 • Państwa członkowskie w porozumieniu z Parlamentem Europejskim, (i Radą)

 • Samodzielnie państwa członkowskie,

 • Parlament Europejski.

6. Członków Parlamentu Europejskiego wybierają:

 • Parlamentarzyści krajowi,

 • Obywatele państw członkowskich w powszechnych wyborach,

 • Państwa członkowskie.

7. Główna funkcja Parlamentu Europejskiego, to funkcja:

 • Wykonawcza,

 • Kontrolna,

 • Stanowienia prawa.

8. Czy osoba posiadająca obywatelstwo Niemiec i obywatelstwo Unii:

 • Posiada podwójne obywatelstwo,

 • Nie posiada podwójnego obywatelstwa.

9. Obywatelstwo Unii zostało wprowadzone przez:

 • Traktat o Europejskiej Współpracy Gospodarczej z 1957 roku (Traktat Rzymski),

 • Traktat o Unii Europejskiej z 1992 roku (Traktat z Mastricht),

 • Traktat zmieniający traktat o Unii Europejskiej z 1997 roku (Traktat Amsterdamski).

10. Wymień prawa wynikające z obywatelstwa Unii.

Traktat z Mastricht wprowadził 4 podstawowe prawa wynikające z posiadania obywatelstwa Unii. Są to:

 • Prawo do swobodnego poruszania się i przebywania na terytorium państw członkowskich,

 • Prawo do głosowania i kandydowania (tzw. bierne i czynne prawo wyborcze) w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

 • Prawo składania petycji do Parlamentu Europejskiego i do Rzecznika Praw Obywatelskich,

 • Prawo do korzystania z opieki dyplomatycznej innego państwa członkowskiego, ale przy zastrzeżeniu, że na terytorium państwa trzeciego, państwo członkowskie z którego pochodzi ten obywatel nie ma swego przedstawicielstwa.

11. Rzecznika Praw Obywatelskich Unii powołuje:

 • Państwo członkowskie,

 • Parlament Europejski,

 • Rada,

 • Komisja.

12. Skargę do Rzecznika Prawo Obywatelskich Unii mogą wnosić:

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej.

13. Zadania Rady Europejskiej:

Rada Europejska nigdy nie miała i nie ma teraz ściśle określonych kompetencji. Traktat założycielski wspomina ogólnie - kompetencja - nadawanie nowego impulsu rozwoju UE. Rada Europejska zajmuje stanowisko w każdej, ważnej kluczowej sprawie w UE.

14. Rada składa się z:

W jej skład (Rady Europejskiej) wchodzą szefowie państw lub szefowie rządów (jest to traktowane na zasadzie alternatywy. W skład wchodzi również przewodniczący Komisji. Jest to skład podstawowy. Wspomagany jest ten skład przez Ministrów Spraw Zagranicznych oraz jednego z członków Komisji. Rada nie ma ściśle określonego składu osobowego, ani ściśle określonej kadencji. Za każdym razem w skład jej wchodzi zawsze jeden z przedstawicieli państwa członkowskiego w randze ministra. (W zależności od dyskutowanej aktualnie sprawy). Nieformalnie wyróżnia się dwa rodzaje Rady:

 • Rada Ogólna - w składzie ministrów spraw zagranicznych

 • Rada branżowo - techniczna - w składzie Ministrów resortowych

Jest pewna nieformalna hierarchia Rada Ogólna jest ważniejsza od Rady Technicznej o rozstrzygnięciu prawnym (kompromisie decyduje Rada Ogólna).

15. Główna funkcja Rady, to:

Funkcja prawodawcza - organ ten ma kompetencje do wydania każdego rodzaju aktu prawa wtórnego - może wydawać samodzielnie rozporządzenia i dyrektywy.

16. Orzeczenia wstępne Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

 • Mają moc precedensu i są źródłem europejskiego prawa wspólnotowego,

 • Formalnie nie mają charakteru precedensowego, ale w praktyce stanowią istotny element wykładni europejskiego prawa wspólnotowego,

 • Są wydawane na wniosek Sądu I Instancji.Zobacz także