Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 1

17. Zgłoszenie przez państwo konstruktywnego wstrzymania się od głosu w II filarze:

 • Oznacza, że państwo członkowskie nie jest zobowiązane do realizacji uchwały Rady, ale akceptuje, że jest ona wiążąca dla pozostałych państw,

 • Nie ma znaczenia - podjęta uchwała rady wiąże wszystkie państwa,

 • Oznacza, że uchwała nie może być podjęta.

18. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa została ustanowiona w:

 • Traktacie o Utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,

 • Traktacie o Unii Europejskiej,

 • Traktacie Amsterdamskim.

19. Od orzeczenia Sądu I Instancji:

 • Nie można się odwołać,

 • Można się odwołać do Trybunału Sprawiedliwości,

 • Może się odwołać tylko strona postępowania przed Sądem I Instancji.

20. Zgodnie z rozwiązaniami unijnymi w przypadkach wątpliwych posiadane kwalifikacje można potwierdzić poprzez:

W przypadkach wątpliwych posiadane kwalifikacje można potwierdzić poprzez:

 • Poddanie się, tzw. testowi umiejętności (jest to egzamin składający się z 2 części tj. ustnej i pisemnej),

 • Udokumentowanie praktyki zawodowej, przy czym państwo przyjmujące nie może żądać udowodnienia praktyki zawodowej dłuższej niż 4 lata,

 • Odbycie stażu adaptacyjnego, który nie może trwać dłużej niż 3 lata (staż ten polega na tym, że osoba wykonująca swój zawód nie może dokonywać pewnych czynności, np. musi w tym zakresie współdziałać z przydzielonym jej opiekunem).

21. Postępowanie kontrolne w przypadku importu subsydiowanego prowadzić może:

 • Komisja,

 • Sąd krajowy lub Komisja,

 • Parlament Europejski.

22. Wymień zasady, dotyczące eliminacji barier parataryfowych w swobodnym przepływie towarów:

Są to następujące zasady:

 • Zasada niedyskryminacji podatkowej,

 • Zasada dotycząca zakazu ukrytego subsydiowania eksportu,

 • Zasada harmonizacji systemów podatkowych.

23. Ogólne wytyczne i wspólne strategie w ramach II filara określa:

Rada Europejska.

24. Swoboda przepływu towarów obejmuje:

 • Kupno / sprzedaż materiałów rozszczepialnych,

 • Kupno / sprzedaż przetworzonych produktów rolnych,

 • Kupno / sprzedaż nieruchomości.

25. Podstawą do ograniczenia swobody przepływu osób może być ochrona:

 • Porządku publicznego

 • Bezpieczeństwa publicznego

 • Zdrowia publicznego

26. Czy prawnik, będący obywatelem państwa członkowskiego A, na podstawie przepisów o swobodnym przepływie osób, może domagać się dopuszczenia do wykonywania zawodu sędziego w państwie członkowskim B?

 • Nie, gdyż zawód sędziego jest objęty wyłączeniem z art. 39 ust. 4 TWE,

 • Tak, jeśli państwo B uzna jego kwalifikacje zawodowe,

 • Tak, lecz tylko na zasadzie wzajemności.

27. Która sekcja FEOGA jest funduszem strukturalnym?

Sekcja ukierunkowania tego funduszu jest funduszem strukturalnym.

28. Inicjatywa unijna URBAN dotyczy wspierania:

URBAN dotyczy wspierania rozwoju ośrodków miejskich zagrożonych strukturalnym bezrobociem.

29. Pracownikiem najemnym, korzystającym ze swobody przepływu osób, w rozumieniu art. 39 TWE nie jest:

 • Osoba pracująca zarobkowo na rzecz instytucji, której działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku,

 • Osoba, której wynagrodzenie nie przekracza minimum socjalnego w danym państwie członkowskim,

 • Prokurator.

30. Sąd I Instancji jest kompetentny do rozstrzygania:

 • Sporów pomiędzy Komisją a państwem członkowskim,

 • Sporów o odszkodowania za wszystkie szkody, wyrządzone przez funkcjonariuszy wspólnotowych,

 • Sporów między Komisją a jej funkcjonariuszami.

 Zobacz także