Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 2

1. Kto w UE jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu?

 • Komisja europejska

2. Znoszenie barier fiskalnych obejmuje zasady:

 • harmonizacji

 • niedyskryminacji

 • proporcjonalności

3. Co to jest „Trójka" w UE?

Traktat Amsterdamski ustanowił trójkę do prowadzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. W jej skład wchodzą: przedstawiciel obecnej prezydencji, przedstawiciel przyszłej prezydencji, Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Towarzyszy im przedstawiciel Komisji.

4. Trybunał I Instancji nie jest kompetentny do rozstrzygania:

 • sporów o odszkodowania za wszystkie szkody, wyrządzone przez funkcjonariuszy wspólnotowych

 • sporów między Komisją a państwem członkowskim

 • sporów między Komisją a jej funkcjonariuszami

5. Wskaż błędne zdanie:

 • COREPER to organ pomocniczy Rady i Komisji

 • COREPER to Komitet Stałych Przedstawicieli

 • COREPER składa się z przedstawicieli państw członkowskich w randze ambasadorów

6. Czym różni się zalecenie od opinii?

Opinia zawiera wyłącznie stanowisko organu, który ją wydaje w odniesieniu do określonej sytuacji, natomiast zalecenie zawiera także sugestie, co do sposobu zachowania się.

7. Swobodny przepływ towarów we WE obejmuje:

 • energii elektrycznej

 • mleka

 • przecierów pomidorowych

8. Złożenie z urzędu sędziego TS następuje w drodze:

 • upływu kadencji,

 • na skutek złożenia rezygnacji z urzędu na wniosek samego sędziego lub odpowiednio adwokata generalnego z własnej inicjatywy,

 • śmierci,

 • przymusowe złożenie z urzędu za istotne naruszenie przepisów prawa wspólnotowego o charakterze materialnym lub formalnym bądź w skutek utraty zdolności do prawidłowego wykonywania funkcji. Przymusowe złożenie z urzędu sędziego lub adwokata następuje w drodze orzeczenia TS w składzie wszystkich pozostałych członków TS.

9. PE nie wydaje uchwał:

 • w głosowaniu ważonym

 • w głosowaniu absolutną większością

 • większością głosówZobacz także