Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 4

22. Adwokat Włoski ma kancelarię we Francji czy może kogoś bronić w Niemczech?

Tak, korzysta ze swobody świadczenia usług.

23. Etapy integracji

 • Strefa wolnego handlu - zniesienie ceł i innych ograniczeń parotaryfowych i pozataryfowych

 • Unia celna - zniesienie ograniczeń między państwami ją tworzącymi

 • Wspólny rynek- ustanowienie wspólnej taryfy zewnętrznej

 • Unia ekonomiczno-walutowa

 • Pełna integracja gospodarcza

24. Wyrok wstępny

Stanowi wykładnię prawa wspólnotowego

25. Bariery taryfowe o swobodnym przepływie towarów

Eliminacja barier taryfowych w swobodnym przepływie towarów sprowadza się do wprowadzenia unii celnej w ramach wspólnot.

26. Czego dotyczy skarga RPO?

Wadliwego funkcjonowania instytucji unijnych: nieprawidłowość administracyjna; nadużycie uprawnień, dyskryminacja, niesprawiedliwość, brak odpowiedzi na składane pytania, odmowa udzielenia informacji; nieuzasadniona zwłoka w przebiegu sądowym; nieprawidłowości w działalności orzeczniczej.

27. Instrumenty kontroli Parlamentarnej

 • Zapytania i interpelacje poselskie

 • Sprawozdania otrzymane od innych organów z obrad i debat

 • Komisje śledcze

28. Kto wydaje konkluzje?

 • Rada Europejska (tylko)

29. Sędzia może być pozbawiony stanowiska

 • Wyrokiem TS w składzie całego składu sędziowskiego

30. Wymień podmioty korzystające ze swobodnego przepływu osób

 • Najemni pracownicy

 • Emeryci

 • Studenci itp.

31. Podstawą do ograniczenia swobody przepływu osób może być:

 • Ochrona zdrowia publicznego

 • Ochrona stanowisk pracy w administracji

 • Ochrona porządku publicznego

 • Ochrona bezpieczeństwa państwa

 • Ochrona moralności publicznej

32. Sposób głosowania w RUE, sposoby podejmowania uchwał

 • Jednomyślnie

 • Metoda ważona (najczęściej stosowana)

33. W którym akcie zostało nadane obywatelstwo UE?

 • Traktat Maasstrit

34. Czy od orzeczenia TS można się odwołać?

 • Nie

35. Termin wejścia w życie rozporządzenia

 • Po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

 • 20 dni po publikacji lub w dniu wskazanym w tekście rozporządzenia

36. W wątpliwych przypadkach posiadanie kwalifikacji można potwierdzić przez

 • Test umiejętności

 • Staż adaptacyjny

 • Praktykę zawodową

37. Wymień prawa wynikające z obywatelstwa UE

 • Prawo swobodnego przemieszczania się na terenie UE

38. Wymień zasady traktatowe

 • Zasada pierwszeństwa prawa

 • Zasada jednolitości

 • Zasada skutku bezpośredniego

 • Zasada subsiadialności

 • Zasada wzmożonej współpracy

 Zobacz także