Śledź nas na:Funkcjonowanie zasady wzmocnionej współpracy w I filarze Unii Europejskiej

Rodzaje źródeł prawa w I filarze Unii Europejskiej:

O wtórnym prawie wspólnotowym mowa jest w przypadku aktów prawnych i środków, które:

  • zostały wydane przez jeden lub kilka organów Wspólnoty

  • opierają się na kompetencji udzielonej w pierwotnym prawie wspólnotowym.

Zgodnie z art. 189 TWE Parlament Europejski wspólnie z Radą lub sama Rada, lub sama Komisja wydają rozporządzenia, dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia lub wyrażają opinie.

Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje są obowiązującymi aktami prawnymi i publikowane są w części L Dziennika Urzędowego Wspólnoty. Nagłówek zawiera następujące elementy:

  • numer dokumentu, kolejny rok i odnośnik do prawa pierwotnego, po czym dla odróżnienia numeracja rozporządzeń zawiera numer, a potem dane dotyczące roku, natomiast numeracja dyrektyw i innych decyzji odwrotnie,

  • określenie organu wydającego,

  • datę wydania,

  • opis uregulowanej materii.

Przyporządkowanie aktu prawnego do jednej z trzech wiążących kategorii aktów prawnych (dyrektywy, decyzji lub rozporządzenia) odbywa się na podstawie dwóch kryteriów.

  • Kryterium adresata- do kogo skierowany jest akt prawny. Do państw członkowskich (co przemawia za dyrektywą), do jednego czy wielu adresatów indywidualnych (decyzja), ogólnie, w sposób abstrakcyjny, do wszystkich (rozporządzenie).

  • Kryterium oddziaływania- jak działa dany akt prawny. Obowiązująco we wszystkich częściach (co przemawia za rozporządzeniem lub decyzją), obowiązująco w odniesieniu do konkretnego rezultatu (dyrektywa), niezobowiązująco, jako polityczne wytyczenie celu albo zwykłe wypowiedzenie poglądu (zalecenie lub opinia).

 Zobacz także